Данни от пункт за собствен непрекъснат мониторинг на КАВ, разположен на територията на площадката на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе - 29.11.2022

Наблюдавани химични съединения

Метеорологични данни

Максимални измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
1.49 2.06 0.05 0.03 6.87 0.11 0.00

Средно измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
1.18 0.14 0.00 0.00 4.25 0.01 0.00

Норми за КАВ за жилищна зона, съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

КомпонентСредно денонощна
концентрация, µg/m3
Максимално еднократна
концентрация, µg/m3
Фенол 10 20
Толуен 250 500
Ксилен 100 200
Нафтален 3 3
Орто-, Мета- и Пара- Крезол 5 5

Съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух нормата за Бензен е средно годишна концентрация от 5 µg/m3.

Няма нормативно определени гранични стойности за публикуваните данни от пункта за КАВ на площадката на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, тъй като той е разположен в индустриална зона.

Последна актуализация: 30.11.2022 02:15